การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ประธาน
2. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ทรงกลด พิมพิศาล กรรมการและเลขานุการ

Leave a Comment