ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เมื่อตอบแบบสำรวจแล้วจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ไฟล์ pdf)ส่งไปที่อีเมล http://academic.udru.ac.th/~science/scienceday2020

ทำแบบสำรวจ