ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็น

ขอเชิญทำแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อตอบแบบสำรวจแล้วจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทำแบบสำรวจ

TH/EN