คณาจารย์ ในสาขาวิชาฯ ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิการจัดทำแผนฯ กับคณะวิทยาศาสตร์

        ในการนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดทำโครงการเพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้เข้าร่วมในการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสต์ และเป็นไปตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

บรรยากาศภายในงาน  
=> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1816322148517688  
=>  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1815562935260276

 

Leave a Comment