รางวัล

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC ครั้งที่

นักศึกษาสาขาวิชา ได้รางวัล ที่ 3 20,000 บาท และ รางวัล ชมเชย 10,000 บาท

Leave a Comment

TH/EN