แข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020

ส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020
ทีม Dragon Door
แนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”
1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Comment