โครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้โครงการ UDRU youth of challenge and change (วิศวกรสังคม) 

#กิจกรรม

การบริการวิชาการ การใช้งานโปรแกรมสำนักงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามพร้าว โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

TH/EN