ACTIVITIES

กิจกรรมสาขาวิชาและชุมชน

ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่าน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงและประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสนอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ที่มา: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ในการนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดทำโครงการเพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้เข้าร่วมในการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสต์ และเป็นไปตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปบรรยากาศภายในงาน  => https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1816322148517688  =>  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1815562935260276
Goodbye Senior CS&IT 60  ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564
ขั้นตอนการลงชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม1. กรอกข้อมูลที่ : https://portal4.udru.ac.th/uoc_graduation/2. รอการอัพเดตข้อมูล 1-2 วัน3. ยืนยันการเข้ารับ : http://portal7.udru.ac.th/web/getdegree/4. ตอบแบบสำรวจสาขาวิชา : https://forms.gle/owBwHkeEirhkz2WYA
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนสามพร้าว ในโครงการเด็กวิทยาศาสตร์จิตอาสา พัฒนา​ท้องถิ่น​ ดำเนินงานภายใต้​โครงการ​ ​UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)
กำหนดการกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง SCB1200 (ห้องเรียนรวม2) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โครงการ​เด็กวิทยาศาสตร์​จิตอาสา​ พัฒนา​ท้องถิ่น​ ดำเนินงานภายใต้​โครงการ​ ​UDRU​ youth of challenge and change (วิศวกร​สังคม)​# กิจกรรม​ย่อยการบริการวิชาการการใช้งานโปรแกรมสำนักงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามพร้าว โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์