Announcement

Gallery

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020ทีม Dragon Doorแนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการคัดเลือก 200 ทีม PITCHING Startup Thailand League 2020 รับทุน 25,000 บาท ในการพัฒนาจัดทำผลงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในงานแสดงผลงาน (Showcases) ที่จะ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าวโดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้1. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ประธาน2. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ3. ผศ.ดร.ทรงกลด พิมพิศาล กรรมการและเลขานุการ
ส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020ทีม Dragon Doorแนวคิดธุรกิจ "PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์"1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงาน “ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล”นายณรงศักดิ์ จันทร์สดนายทยากร ศรีวงษาที่ปรึกษา รศ.ดร.กริช สมกันธาได้รับรางวัลที่ 3 หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์