สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตร ปี พ.ศ.2564

ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่าน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงและประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสนอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน

ที่มา: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ