ประกาศผลการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2020

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020
ทีม Dragon Door
แนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”
1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผ่านการคัดเลือก 200 ทีม PITCHING Startup Thailand League 2020 รับทุน 25,000 บาท ในการพัฒนาจัดทำผลงานต้นแบบ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนในงานแสดงผลงาน (Showcases) ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ประธาน
2. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ทรงกลด พิมพิศาล กรรมการและเลขานุการ

แข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020

ส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขัน UDRU Startup Thailand League 2020
ทีม Dragon Door
แนวคิดธุรกิจ “PETTO แพลตฟอร์มของคนเลี้ยงสัตว์”
1. นายพัทธพล รัตนาคณหุตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. นางสาวหงส์เหม อานาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
3. นายจาตุรนต์ วงษ์ปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลในการประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC) ครั้งที่ 20

โครงงาน “ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล”

นายณรงศักดิ์ จันทร์สด
นายทยากร ศรีวงษา

ที่ปรึกษา รศ.ดร.กริช สมกันธา

ได้รับรางวัลที่ 3 หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง NECTEC, SIPA, Intel, Microsoft, สสส และ สวทช ณ กรุงเทพมหานคร