Computer Science

แผนการศึกษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc. (Computer Science)
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา (ISCED)คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะคณะวิทยาศาสตร์

ประเภทการเรียน

ภาคปกติ (วันธรรมดา (เช้า))
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา 2 ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร) 134 หน่วยกิต
ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ) 1/2559
จำนวนนักศึกษา (ที่รับ) 80 คน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดหลักสูตร
ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย 5,500 ต่อ ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,500 ต่อ ภาคเรียน
ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ 250 ต่อ ปี