การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Management)
Toppic Date
Toppic Date
ระบบบริการหนังสือและบทความออนไลน์(Online Book and Article Service System) 17-06-2023
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์โรงพยาบาลโพธิ์ตาก (Online System for Notifying the Computer Equipment Repair of the Photak Hospital) 31-08-2022
ระบบเช็คกิจกรรมด้วยลายนิ้วมือ(Fingerprint Activity Monitoring System) 21-08-2022
ระบบสารสนเทศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Science Week Information System) 29-06-2022
ระบบบริหารจัดการโรงแรมออนไลน์ (Hotel Management System Online) 22-06-2022
ระบบจัดการฟาร์มและจำหน่ายไก่สวยงาม(Beautiful Chicken Farm Management System) 06-06-2022
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดอุดรธานี (Geospatial Information System Technology and Innovation Center Udon Thani Province) 29-04-2022
ระบบจัดการบริษัท อนันต์อิเล็คทริคเซอร์วิส จำกัด (Management System Ananelectricservice Co.,Ltd.) 19-04-2022
ระบบสารสนเทศช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 01-04-2022
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอลำในจังหวัดอุดรธานี 29-11-2021
ระบบวินิจฉัยโรคมะละกอออนไลน์ (Online System for Diagnosis Papaya Disease) 29-04-2021
       If you're interested, please join facebook page or contact: csit@udru.ac.th