การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Management)
Toppic Date
Toppic Date
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดอุดรธานี (Geospatial Information System Technology and Innovation Center Udon Thani Province) 29-04-2022
ระบบจัดการบริษัท อนันต์อิเล็คทริคเซอร์วิส จำกัด (Management System Ananelectricservice Co.,Ltd.) 19-04-2022
ระบบสารสนเทศช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 01-04-2022
       If you're interested, please join facebook page or contact: csit@udru.ac.th