INTRODUCTION

Introduction

หัวหน้าสาขาวิชากล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หัวหน้าสาขาวิชากล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020
อาจารย์ประจำสาขาวิชากล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจำสาขาวิชากล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020