Master

แผนการศึกษา : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Data Science and Information Technology
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Data Science and Information Technology)
วท.ม.(วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.Sc. (Data Science and Information Technology )
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา (ISCED) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทการเรียน

ภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์)
ระยะเวลาการศึกษา2ปี
จำนวนภาคเรียนต่อปีการศึกษา2ภาคเรียน
จำนวนหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)45หน่วยกิต
ภาคเรียน/ปีการศึกษา (ที่เริ่มรับ)1/2563 
จำนวนนักศึกษา (ที่รับ)30คน