Master_(2563)

โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับการศึกษาแผน ก(2) ( โครงการพิเศษ )
คณะ 
จำนวนปีที่ศึกษา2 ปี
จำนวนหน่วยกิต45 หน่วย