เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ (Computer Network and Cybersecurity)
Toppic Date
Toppic Date
การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการหลอกลวงจุดเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development of Rogue Wireless Access Point Detection System Using Machine Learning) 28-04-2022
การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการจราจรที่เข้ารหัส (Design and Development of Encrypted Traffic Inspection System) 03-04-2022
การออกแบบและการพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development Of Phishing Websites Detection Using Machine Learning) 24-11-2021
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Analyzer) 03-05-2021
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Analyzer) 28-04-2021
       If you're interested, please join facebook page or contact: csit@udru.ac.th