Vision

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

               ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ