Computer Science

and Information Technology

Udon Thani Rajabhat University

ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่าน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงและประเมินหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสนอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ที่มา: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ในการนี้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดทำโครงการเพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้เข้าร่วมในการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสต์ และเป็นไปตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปบรรยากาศภายในงาน  => https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1816322148517688  =>  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sciencesudru&set=a.1815562935260276
Goodbye Senior CS&IT 60  ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564
โปรแกรม การออกแบบและพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิ่งโดยการเรียนรู้ของเครื่อง          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายกรินทร์  สีมา และนาย ณัชธพงษ์ แสงบุตร ที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.ปิยวัจน์  ค้าสบาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ส่งโครงการประเภท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชื่อโปรแกรม การออกแบบและพัฒนา

กิจกรรม

ขั้นตอนการลงชื่อเข้า
ขั้นตอนการลงชื่อเข้า
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโ
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิ
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิ
กำหนดการกิจกรรมไหว้ค
กำหนดการกิจกรรมไหว้ค
โครงการ​เด็กวิทยาศาส
โครงการ​เด็กวิทยาศาส
ยินดีกับ นายธนกฤต ศร
ยินดีกับ นายธนกฤต ศร
ขอเชิญทำแบบสำรวจความ
ขอเชิญทำแบบสำรวจความ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร
ขอขอบคุณ Data Cube ท
ขอขอบคุณ Data Cube ท
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร