วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science (B.Sc.) Computer Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาโดยทีมอาจารย์และหน่วยงานเอกชน โดยเน้นให้นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงทางไซเบอร์
The Bachelor of Science in Computer Science degree, developed by lecturer team and partner institute, is designed to provide students to specialized skill of topics such as Software Engineering, Application Development, Artificial Intelligence (AI), Data Science, Computer Networking, and Cybersecurity.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science (B.Sc.) Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาโดยทีมอาจารย์และหน่วยงานเอกชน โดยเน้นให้นักศึกษามีสามารถประยุกต์ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการขององค์กร มีความเชี่ยวชาญเในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
The Bachelor of Science in Information Technology degree, developed by lecturer team and partner institute, is designed to provide students to apply IT skills in the organization needs. The degree also allows students to gain specialized knowledge of topics such as Information Management, Digital Business and E-Commerce.
Specialized Fields of Study
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์
(Computer Network and Cybersecurity)
วิธีการทางซอฟต์แวร์และการพัฒนาเชิงประยุกต์
(Software Methodologies and Application Development)
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
(Artificial Intelligence and Data Science)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Management)
ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Digital Business and E-Commerce)

Our Products & Services
The senior project is an important part of a student's final year, allowing students to investigate an area of interest in their degree. The project topic provides a new exploratory, educational experience, be it creative, career-focused, a solution for community pain points. Finally, software or any production will be developed as a project topic.
Toppic Field Date
Toppic Field Date
ระบบย่อยูอาร์แอลเสริมการวิเคราะห์แพ็กเก็ตและการป้องกันเว็บไซต์อันตราย (URL Shortening System with Packet Inspection and Malicious Websites Protection) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ 04-12-2023
ระบบวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเทคนิคการค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด Stroke diagnosis system with K-Nearest Neighbor (K-NN) ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 02-12-2023
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดอุดรธานี (Geospatial Information System Technology and Innovation Center Udon Thani Province) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-04-2022
ระบบวินิจฉัยเนื้องอกในสมอง (ฺBrain Tumor Detection) ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 28-04-2022
การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการหลอกลวงจุดเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development of Rogue Wireless Access Point Detection System Using Machine Learning) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ 28-04-2022
ระบบร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ (Online Construction Material Store) ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 26-04-2022
ระบบจัดการบริษัท อนันต์อิเล็คทริคเซอร์วิส จำกัด (Management System Ananelectricservice Co.,Ltd.) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-04-2022
ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติสำหรับเครื่องกั้นทางเข้าออก(Automatic license plate detection for entrance barriers) ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 16-04-2022
ระบบตรวจจับหมวกกันน็อคและส่งสัญญาณเตือน (Helmet Detection And Alarm System) ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 13-04-2022
ระบบตรวจจับการใส่แมสและควบคุมการเข้าสถานที่(Mask detection system and Access control place) ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 12-04-2022
การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการจราจรที่เข้ารหัส (Design and Development of Encrypted Traffic Inspection System) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ 03-04-2022
ระบบสารสนเทศช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-04-2022
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอลำในจังหวัดอุดรธานี วิธีการทางซอฟต์แวร์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ 29-11-2021
การออกแบบและการพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development Of Phishing Websites Detection Using Machine Learning) ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 24-11-2021
การออกแบบและการพัฒนาการตรวจสอบเว็บไซต์ฟิชชิงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Design and Development Of Phishing Websites Detection Using Machine Learning) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ 24-11-2021
แอปพลิเคชันตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล(Government Lottery Check Application on Mobile) วิธีการทางซอฟต์แวร์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ 17-11-2021
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Analyzer) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์ 03-05-2021
       If you're interested, please join facebook page or contact: csit@udru.ac.th