อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์คุณาวุฒิ บุญกว้าง
(หัวหน้าสาขาวิชา)

Kunawut Boonkwang

รศ.ดร.กริช สมกันธา

Assoc.Prof.Dr.Krit Somkantha

 • Email : dr_krit at udru.ac.th
 • Research Interests : Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Vision, Digital Image Processing, Medical Imaging, Data Science
 • Personal Website

ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ

Asst.Prof. Patchai Phuangsuwan

ผศ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์

Asst.Prof.Trirat Soemsap

 • Email : trirat at udru.ac.th
 • Research Interests : Database, Data Mining, AI, Math
 • Personal Website

ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา

Asst.Prof.Wilaiporn Kultangwattana

 • Email : wilaiporn.ku at udru.ac.th
 • Research Interests : Artificial Intelligence, Digital Image Processing 
 • Personal Website

ผศ.ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล

Asst.Prof.Dr.Pitsanu Chaichitwanidchakul

ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย

Dr.Piyawad Kasabai

 • Email : piyawad.k at udru.ac.th
 • Research Interests : Computer Network, Network&Cyber Security, Future Network
 • Personal Website

ดร.วรรณสิริ ธุระชน

Dr.Wannasiri Thurachon

 • Email : wannasiri at udru.ac.th
 • Research Interests : Data Mining, Data Science, and Machine Learning
 • Personal Website

อาจารย์ณรรฐวรรณ์ พูลสน

Natthawan Phoonson

 • Email : natthawan.ph at udru.ac.th
 • Research Interests : Augmented Reality & Web API & GIS
 • Personal Website

อาจารย์ขวัญชัย สุขแสน

Khwanchai Suksaen

 • Email : khwanchai.su at udru.ac.th
 • Research Interests : Database, Web Technology
 • Personal Website

อาจารย์เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

Rewadee Piputsoongnern

 • Email : rewadee.ppsn at udru.ac.th
 • Research Interests : Database , IR , Mobile application
 • Personal Website

อาจารย์ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ

Phanupan Chuenboon

 • Email : phanupan at udru.ac.th
 • Research Interests : Expert System
 • Personal Website

ดร.วันทนี รัฐสมุทร

Dr.Wanthanee Rathasamuth

 • Email : wanthanee at udru.ac.th
 • Research Interests : Feature Selection, Machine Learning, Data Science, Data Mining, Artificial Intelligence, Business Inteligence
 • Personal Website