โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ( โครงการปกติ )
คณะคณะวิทยาศาสตร์
จำนวนปีที่ศึกษา4 ปี
จำนวนหน่วยกิต130 หน่วย

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า : 95 หน่วยกิต

1.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า : 27 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS40102คณิตศาสตร์ดิสครีต
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
CS40205ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Numerical Methods for Computer Science
3(3-0-6)
CS40401สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Statistics for Computer Science
3(2-2-5)
EN56201ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
3(3-0-6)
EN56202ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3(3-0-6)
CS40103แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Calculus for Computer Science
3(3-0-6)
CS16101การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneurship
3(2-2-5)

1.1.1 แผนวิชาเรียน(เลือกแผนใดแผนหนึ่ง) ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต

1. แผนสหกิจศึกษา

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS18404สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(560)

2. แผนโครงงานนักศึกษา

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS29406โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Project 1
3(1-4-4)
CS29407โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Computer Science Project 2
3(1-4-4)

1.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า : 47  หน่วยกิต

1.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า : 13  หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS18402การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
Preparation for Field Experiences
1(1-2-3)
CS19301การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3(2-2-5)
CS26201ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3(2-2-5)
CS26207ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
3(2-2-5)
CS39302การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-oriented Software Design and Development
3(2-2-5)

1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ ไม่น้อยกว่า : 7  หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS23304พื้นฐานความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Fundamental of Computer and Network Security
3(2-2-5)
CS27301ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(2-2-5)
CS29305การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminars on Computer Science
1(0-2-1)

1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า : 12  หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS34101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
CS34102การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Programming
3(2-2-5)
CS34203การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
3(2-2-5)
CS34205การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web-based Programming
3(2-2-5)

1.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  ไม่น้อยกว่า : 12  หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS40101วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Fundamental of Computer Science
3(2-2-5)
CS41203โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3(2-2-5)
CS42102ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3(2-2-5)
CS23202การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
Data Communication and Network System
3(2-2-5)

1.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า : 3  หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS52101องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3(2-2-5)

1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า : 18 หน่วยกิต

1.3.1 เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่นอ้ยกว่า : 12 หน่วยกิต

1. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงไซเบอร์

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS23306เครือข่ายไร้สาย
Wireless Network
3(2-2-5)
CS23307การพัฒนาโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Programming
3(2-2-5)
CS23401ความมั่นคงไซเบอร์
Cybersecurity
3(2-2-5)
CS23402การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
3(2-2-5)

2. กลุ่มวิธีการทางซอฟต์แวร์และการพัฒนาเชิงประยุกต์

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS24306การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง
Advanced Web Application Development
3(2-2-5)
CS39404การทดสอบและประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์
Testing and Quality Evaluation of Software
3(2-2-5)
CS39303วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(2-2-5)
CS41401หลักการและการประมวลภาษาโปรแกรม
Programming Language Principles and Processing
3(2-2-5)

3. กลุ่มวิทยาการข้อมูล

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS26301พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
Foundations of Data Science
3(2-2-5)
CS27304การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก
Machine Learning and Deep Learning
3(2-2-5)
CS26401การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
3(2-2-5)
CS26406การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3(2-2-5)

1.3.2 เลือกจากรายวิชาที่กำหนดให้ ไม่นอ้ยกว่า : 6 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS16303ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(2-2-5)
CS20304การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์
Computer Applications for Mathematics
3(2-2-5)
CS22404ความรู้พื้นฐานระบบฝังตัวและเวลาจริง
Fundamental of Embedded and Real-time Systems
3(2-2-5)
CS23303ระบบเครือข่ายขั้นสูง
Advanced Network System
3(2-2-5)
CS23406ระบบแบบกระจาย
Distributed Systems
3(2-2-5)
CS24307การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
3(2-2-5)
CS24308พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3(2-2-5)
CS25301การประมวลผลภาพ
Image Processing
3(2-2-5)
CS26304ระบบการสืบค้นสารสนเทศ
Information Retrieval Systems
3(2-2-5)
CS26405ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
3(2-2-5)
CS27403เทคโนโลยีชาญฉลาด
Intelligence Technology
3(2-2-5)
CS27404โครงข่ายประสาทเทียม
Artificial Neural Network
3(2-2-5)
CS27405ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Expert Systems
3(2-2-5)
CS31403การสร้างคอมไพเลอร์
Compiler Construction
3(2-2-5)
CS34204การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
Assembly Programming
3(2-2-5)
CS34307การเขียนโปรแกรมเกม
Game Programming
3(2-2-5)
CS39304การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3(2-2-5)
CS40203ทฤษฎีการคำนวณ
Theory of Computation
3(2-2-5)
CS24201การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
Website Development using Software Packages
3(2-2-5)
CS44101วิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Computing Science and Basic Programming
3(2-2-5)
CS23301เทคโนโลยีบล็อกเชนและธุรกรรมแบบกระจาย
Blockchain and Distributed Ledger Technologies
3(2-2-5)
CS27303การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
Computer Vision
3(2-2-5)
CS27302ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
Advanced Artificial Intelligence
3(2-2-5)
CS41301ความนiาจะเป็นและสถิติคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
Probability and Mathematical Statistics for Data Science
3(2-2-5)
CS27305รูปแบบการรู้จำและการประยุกต์ใช้งาน
Pattern Recognition and its applications
3(2-2-5)
CS23302หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Principle of Internet of Things
3(2-2-5)
CS26305การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
Computer Applications in Daily Life
3(2-2-5)
CS25303ระบบมัลติมีเดียและการประยุกต์
Multimedia Systems and Applications
3(2-2-5)

1.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า : 3 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CS18302การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Field Experiences in Computer Science
3(-280-)

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า : 30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต