โครงสร้างหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ( โครงการปกติ , โครงการพิเศษ )
คณะคณะวิทยาศาสตร์
จำนวนปีที่ศึกษา4 ปี
จำนวนหน่วยกิต130 หน่วย

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า : 94 หน่วยกิต

1.1 วิชาแกน ไม่น้อยกว่า : 18 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN56201ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
3(3-0-6)
EN56202ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3(3-0-6)
IT12101พื้นฐานระบบสารสนเทศ
Fundamental of Information System
3(2-2-5)
IT12303การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจดิจิทัล
Being a Digital Business Entrepreneur
3(2-2-5)
IT41101คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
IT41301สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics for Information Technology
3(2-2-5)

1.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า : 49  หน่วยกิต

1.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT12202การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
3(2-2-5)
IT12301กฎหมาย จริยธรรมและวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)
IT12302ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์
Information Security and Cybersecurity
3(2-2-5)
IT18403การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation for Field Experience in Information Technology
1(1-2-3)
IT18302การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Professional Experience in Information Technology
2(240)

1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ ไม่น้อยกว่า : 19 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT25103เว็บเทคโนโลยีและการออกแบบเว็บ
Web Technology and Web Design
3(2-2-5)
IT26201เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3(2-2-5)
IT27205การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ไร้สาย
Wireless Application Development
3(2-2-5)
IT27308การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านฐานข้อมูล
Database Application Development
3(2-2-5)
IT29301การสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar on Information Technology
1(0-2-1)
IT43102การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Fundamentals of Programming
3(2-2-5)
IT43204การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3(2-2-5)

1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT22308ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Fundamentals of Artificial Inteligence
3(2-2-5)
IT25305การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3(2-2-5)
IT37201ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3(2-2-5)
IT37204การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
3(2-2-5)

1.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT43203โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3(2-2-5)
IT46101เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
Computer Platform Technology
3(2-2-5)

1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า : 21 หน่วยกิต

1.3.1 เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า : 12 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT27306เทคโนโลยีการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
Data Analysis and Management Technologies
3(2-2-5)
IT37304การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
Information System Project Management
3(2-2-5)
IT37305วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(2-2-5)
IT37401การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์
Testing and Quality Evaluation of Software
3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT25301การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3(2-2-5)
IT25306การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
3(2-2-5)
IT25307การพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ
Business Intelligence System Development
3(2-2-5)
IT25309เทคโนโลยีบล็อกเชน
Blockchain Technology
3(2-2-5)

1.3.2 วิชาเลือกเพิ่ม ไม่น้อยกว่า : 9 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT24102การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
Digital Media Design and Production
3(2-2-5)
IT24305การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
Computer Game Development
3(2-2-5)
IT24306อินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น
Fundamentals of Infographic
3(2-2-5)
IT24307เทคโนโลยีความจริงเสมือน
Virtual Reality Technology
3(2-2-5)
IT25308การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(3-0-6)
IT26305อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง
Internet of Things
3(2-2-5)
IT26306การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
Advanced Mobile Application Development
3(2-2-5)
IT26308การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
3(2-2-5)
IT37301วิทยาการข้อมูล
Data Science
3(2-2-5)
IT44301คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
Fundamentals of Computer Graphic
3(2-2-5)

1.4 โครงงานหรือสหกิจศึกษา(ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง)

1.4.1 แผนโครงงานนักศึกษา ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT29401โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Senior Project in Information Technology 1
3(1-4-4)
IT29402โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Senior Project in Information Technology 2
3(1-4-4)

1.4.2 แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IT18402สหกิจศึกษา
Cooperative Education
 6(480)

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า : 30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า : 6 หน่วยกิต